Ajánlat Szerződés

Kezdőlap / Ajánlat Szerződés

Nyilvános ajánlati szerződés

 1. 1.Általános feltételek
  1. A jelen okirat a Delta-Alpha Group Ltd – Nagy Britannia és Észak Íroszág Egyesült Királyságában regisztrált jogi alany - nyilvános ajánlattételi szerződése, továbbá «Végrehajtó», mely tartalmaz minden szükséges feltételt az információs és tanácsadói szolgáltatásokhoz, melyeket az oldal nyújt, befektetői regisztrációk szolgáltatásához a weboldal projektjeiben, elszámolási szolgáltatásokhoz, melyek az oldal projektjeinek kifizetéséhez szükségesek, a projekt marketing tervének elszámolásaihoz.
  2. A Nyilvános ajánlattétel egy hivatalos okirat, mey a Végrehajtó weboldalán van közzétéve: https://www.priority-investment.com/
  3. A szolgáltatások fizetése esetén a jogi alany vagy magánszemély azzal megerősíti és elfogadja a lejjebb feltüntetett Ajánlattétel feltételeit és Megrendelővé válik, a Végrehajtó és Megrendelő együttesen – Ajánlattételi szerződés Felei.
  4. Az Ajánlattételi szerződést nem szükséges pecséttel és a Megrendelő aláírásával megerősíteni, e mellett megőrzi jogerejét.
  5. A fentebb említettekkel kapcsolatban a Megrendelő köteles figyelmesen áttanulmányozni a jelen Ajánlattétel szövegét, és egyetértés hiányában a jelen feltételekkel és szabályokkal – visszautasítani az Ajánlattételi szerződést és a Végrehajtó szolgáltatásainak használatát.

 1. Az ajánlati szerződés tárgya
  1. A jelen Szerződés feltételeinek megfelelően a Végrehajtó köteles végrehajtani az 1.1. pontban felsorolt szolgáltatásokat, a Megrendelő pedig köteles kifizetni a kiválasztott Szolgáltatásokat, a Végrehajtó árai alapján, melyek a weboldalon vannak feltüntetve.

 1. Az ajánlattétel elfogadása és az ajánlattételi szerződés megkötése
  1. Megrendelő Elfogadja az Ajánlattételt a Végrehajtó Szolgáltatásainak kifizetése által, melyekkel kapcsolatban az Ajánlattételi szerződés megkötése történik. A Szerződés Elfogadása a Megrendelő által azt jelenti, hogy teljesen egyetért a jelen Szerződés minden feltételével.
  2. Ajánlattétel Elfogadása által a 3.1. pontban feltüntetett módon, a Megrendelő garantálja, hogy ismeri, egyetért és teljes mértékben elfogadja a Szerződés feltételeit abban a formában, ahogy azok fel vannak tüntetve.

 1. Felek jogai és kötelességei
  1. Végrehajtó köteles:
   1. Megszervezni és biztosítani a Szolgáltatások végrehajtását.
   2. Felhasználni minden személyes adatot és bizalmas információt a Megrendelőről Szolgáltatás nyújtása érdekében, a Végrehajtó birtokában lévő a Megrendelőről szóló információt és okiratokat nem átadni harmadik személyeknek.
   3. Szóbeli és írásbeli konzultációkat nyújtani a Végrehajtó további kérdései alapján. A konzultáció mennyisége és időtartama a Végrehajtó által van meghatározva minden konkrét alkalommal.
  2. A vásárló tudomásul veszi:
   1. Egyoldalúan meghatározni minden Szolgáltatása árát és változtatni a jelen Szerződés feltételeit.
   2. 6. Megszerezni a Megrendelőtől bármely szükséges információt a Szerződés kötelezettségeinek teljesítéséhez. Abban az esetben, ha a Megrendelő nem nyújtja át vagy csak részlegesen nyújtja át a szükséges információt, a Végrehajtónak jogában áll szüneteltetnie a Szerződésen alapuló kötelezettségek teljesítését, addíg amíg nem kapja meg a szükséges információt.
  3. A Megrendelő köteles:
   1. Időben és teljesen kifizetni a Végrehajtónak a Szolgáltatások árát abban a sorrendben, időben, mértékben, mely a jelen Szerződés által meghatározott.
  Megregndelő tudomásul veszi:
  1. Átadni a Végrehajtónak minden információt, adatot, mely a jelen Szerződés kötelezettségeinek teljesítéséhez szükséges. 3. Titokban tartani a bizalmas információt és más adatokat, melyeket a Végrehajtó ad át a jelen Szerződés végrehajtásával kapcsolatosan.
  2. Szóbeli és írásbeli konzultációkat nyújtani a Végrehajtó további kérdései alapján. A konzultáció mennyisége és időtartama a Végrehajtó által van meghatározva minden konkrét alkalommal.

 1. Szolgáltatások nyújtásának feltételei
  1. A Szolgáltatások végrehajtásának időtartama egyénileg kerül meghatározásra a Megrendelővel és az időtartam kezdete a Megrendelőtől a Végrehajtónak átnyújtott információ teljes mértékű átadása.

 1. A Szolgáltatások értéke és fizetési feltételek
  1. A Szolgáltatások ára a Végrehajtó által van meghatározva a csomagok értékének megfelelően és a weboldalon vannak feltüntetve: https://www.priority-investment.com/
  2. Minden csomag értéke Euróban van feltüntetve.
  3. A jelen Szerződésekkel kapcsolatos Szolgáltatások kifizetése 100%-os előfizetés alapján történik, a jelen Szerződésben meghatározott feltételek alapján.
  4. A Megrendelő önállóan vállalja a felelősséget az általa elvégzett fizetésért. A fizetés pillanata a pénzösszeg megjelenésének pillanata a Végrehajtó bankszámláján.
  5. A Végrehajtónak jogában áll megváltoztatnia a csomagok értékét saját meglátására.
  6.  A Csomagok ára minden projektben fel van tüntetve. Ha extra Szolgáltatások szükségesek, az ár annak megfelelően megnő.
  7. 7. A regisztrációval és a karbantartással kapcsolatos Szolgáltatások a fentebb említett Szolgáltatások nyújtása előtt kerül kifizetésre és ennek eredményeként évente kerül levonásra a weboldalon feltüntetett ár alapján.
  8. 8. A Szolgáltatások költsége, melyet a Végrehajtónak kell kifizetni, nem visszatérítendő és nem foglalja magába a banki költségeket.
  9. 9. Abban az esetben, ha a Megrendelő nem teljes, nem hiteles vagy ellentmondásos információt nyújt át, mely befojásolja a Szolgáltatások végrehajtását a Megrendelő számára, a Végrehajtónak jogában áll vissza nem téríteni a Szolgáltatásokért kifizetett összeget.
  10. 10. A Szerződés feltételeinek teljesítése keretében a Végrehajtó átadja az alapvető okirat csomagot a projektben való verifikációhoz, melyet az ügyféllel előzetesen meghatároz. Abban az esetben ha a harmadik személynek új okiratokra van szüksége, melyek nem tartoznak a megbeszélt alapvető csomagba, a Megrendelő vállalja az okiratok kiállításával és szállításával kapcsolatos költségeket.

 1. A Felek felelősségei
  1. A Végrehajtó felelősséget vállal a Szolgáltatások időszerűségéért a weboldalon feltüntetett Felhasználói feltételek alapján: https://www.priority-investment.com/
  2. A Végrehajtó nem vállal felelősséget a Megrendelő által meg nem kapott Szolgáltatásokért, a végrehajtott fizetés pedig vissza nem térítendő és más szolgáltatásra nem használható ha:
   1. A Megrendelő által megadott cím a szolgáltatások végrehajtásakor nem érvényes.
  1. A Felek felelősséget vállalnak a Szerződésben feltüntetett feltételek hiányos teljesítése vagy nem teljesítése esetén a Nagybritanniában hatályos törvények alapján.

 1. Különleges feltételek és jogviták rendezése
  1. 1. A jelen Nyílvános ajánlattételi szerződés egyenlő az Átvételi igazolással. Az átvétel az Átvételi igazolás aláírása nélkül történik. A Szolgáltatások teljesítettnek számítanak abban az esetben, ha a befejezést követő öt napon belül a Megrendelő nem terjeszt elő panaszt. A Megrendelő panaszának a teljesítéssel kapcsolatosan e-mail formájában kell megérkeznie a teljesítést követő öt napon belül, a vitás kérdés felmerülése után
  2. A Megrendelő és a Végrehajtó a Szolgáltatások természetét tekintve vita felmerülése esetén kötelezettséget vállalnak arra, hogy megpróbálják megbeszélés útján rendezni a vitát.
  3. Azok a kérdések, melyek nem szabályozottak a jelen Szerződés által, azok Nagy Britannia és Észak Íroszág Egyesült Királyságának törvényei által szabályozottak. A Felek megtesznek minden erőfeszítést arra, hogy megbeszélés által rendezzék vitájukat, mely a jelen Szerződésből merül fel, vagy annak megszegéséből, felbontásából vagy érvényességéből.

 1. Vis major
  1. A Felek mentesülnek a felelősségtől a Szerződés feltételeinek hiányos teljesítéséért vagy annak nem teljesítéséért, ha a kötelezettségek nem teljesítését vis major okozta, mégpedig: tűz, árvíz, földrengés, sztrájk, háború, a hatósági vagy más intézkedések, melyek nem függnek a Felektől.
  2. Az a Fél, mely nem tudja teljesíteni a kötelezettségeit a Szerződés alapján, nem később mint 10 napon belül a vis major bekövetkezte után köteles írásban értesíteni a másik Felet, az igazoló okiratok átadásával, melyeket a meghatalmazott szervezet állított ki.
  3. A Felek megegyeznek abban, hogy a Felek fizetésképtelensége nem tartozik vis majorhoz.

 1. A Szerződés megkötése, változtatása és felbontása
  1. A Szerződés megkötésének pillanata a pénzösszeg megérkezésének pillanata a Végrehajtó számlájára.
  2. A Megrendelő önként köti meg az Ajánlattételi szerződést, e mellett a Megrendelő:
   1. teljes mértékben ismeri az Ajánlattételi szerződés feltételeit;
   2. teljes mértékben érti az Ajánlattételi szerződés tárgyát és feltételeit;
   3. teljes mértékben érti tetteinek jelentőségét a szerződéskötéssel és annak teljesítésével kapcsolatban.
  3. Заказчик обладает всеми правами и полномочиями, необходимыми для заключения и исполнения Договора Оферты.
  4. A Megrendelőnek megvan minden joga és meghatalmazása az Ajánlattételi szerződés megkötéséhez és teljesítéséhez.
  5. A Megrendelőnek jogában áll bármikor egyoldalúan visszautasítani a Végrehajtó Szolgáltatásait. A Megrendelő egyoldalú visszautasítása esetén a Végrehajtó Szolgáltatásáért kifizetett összeg vissza nem térítendő.